Vedtekter

Vedtekter for Keisemarkens Brygge og Badehus

§ 1) Formål

Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens
Brygge og Badehus som er en gammel kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten.

§ 2) Medlemskap

Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune.
Søknad om medlemskap skjer til styret.
Foreningen har to medlemskategorier;
bademedlemmer og bryggemedlemmer.
Antall bademedlemmer begrenses til 60, og antall båtmedlemmer til 28. Søknad om medlemskap rettes til styret.
Medlemskap kan ikke overdras til andre.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt gjester. (se regl. for badehuset) Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten og innmeldingsavgift som er bestemt for året, dersom det er ledig bademedlemsskap. (se regl. for bryggen)

§ 3) Innmeldingsavgift og kontingent

Hvert medlem betaler ved innmeldelse en inntredelsesavgift, samt en årlig kontingent som begge fastsettes av generalforsamlingen. Verken inntredelsesavgift eller betalt kontingent refunderes ved eventuell utmeldelse.

§ 4) Utmeldelse

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret. Ved ubetalt kontingent etter 3 purringer, annulleres medlemskapet.

§ 5) Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer;
* Formann
* Bryggesjef
* Havneassistent
* Styremedlem
* Kasserer.
Bryggesjefen velger selv sin havneassistent som tiltrer styret.
Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem uttrer hvert annet år.
Formannen representerer foreningen utad og bryggesjefen disponerer båtplasser og fører tilsyn med hus og brygge.

§ 6) Regnskap og revisjon

Det skal føres oversiktlig og ordentlig regnskap over foreningens økonomiske disposisjoner. Regnskapet revideres før hvert årsmøte av revisor.
Revisorer velges for 1 år av årsmøtet.

§ 7) Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år før Sankthans, og kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Den ordinære generalforsamlingen skal som et minimum behandle følgende dagsorden:
* Møtets lovlige innkallelse
* Valg av møtedirigent
*Godkjennelse av dagsorden
* Årsberetning
* Regnskap
* Fastsettelse av inntredelsesavgift og kontingent
* Innkomne forslag
* Valg.

Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 2 medlemmer som velges av årsmøtet for 1 år.
Valgkomiteen kan og bør ha en løpende dialog med styret, men sittende styremedlemmer kan ikke delta i valgkomiteen.

§ 8) Valgbarhet, stemmerett, avstemning

Ethvert medlem plikter å motta valg til tillitsverv. Dog kan uttredende medlemmer av styret nekte å motta valg i like lang tid som de fortløpende har hatt tillitsverv. Ved avstemning avgjøres foreliggende saker ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder 2 stemmer.

§ 9) Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes så ofte styret finner det
påkrevet, eller når minst 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det. Generalforsamlingen skal minst 30 dager før og på passende måte gjøres kjent for medlemmene.

§ 10) Eksklusjon

Styret har rett til å utelukke et medlem som de mener skader
foreningen. Et slikt utelukket medlem har rett til å innanke sin sak for første ordinære generalforsamling hvor opptakelse igjen kan skje.

§ 11) Oppløsning

Foreningen kan kun oppløses av en generalforsamling når minst 2/3 av medlemmene ved uravstemning har stemt for dette. Skulle foreningen besluttes oppløst, tas det på samme generalforsamling beslutning om anvendelse av de midler og inventar som foreningen er i besittelse av.

Vedtatt på generalforsamlingen 06.06.2018.
Revidert på generalforsamlingen 2020 og 2021.